හඳුන්වාදීම

සරගෝසා යනු සරගෝසා පළාතේ අගනුවර වන අතර ස්පා .් Ara යේ අරගොන්හි ස්වයං පාලන ප්‍රජාවයි. එය පිහිටා ඇත්තේ ඊබ්‍රෝ ගඟ සහ එහි අතු ගංගා වන හුවර්වා සහ ගොලෙගෝ ය. දළ වශයෙන් අරගොන් සහ ඊබ්‍රෝ ද්‍රෝණියේ මධ්‍යයේ ය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක