හඳුන්වාදීම

සැන්ස්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි මස්කින්ගම් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ආසනයකි. එය කොලොම්බස් සිට සැතපුම් 52 ක් (කි.මී. 84) නැගෙනහිරින් පිහිටා ඇත. 25,487 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 2010 කි. සැන්ස්විල්, සැනෙස්විල් මයික්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශය (ජනගහනය 86,183) නැංගුරම් ලා ඇති අතර එය කොලොම්බස්-මේරියන්-සැන්ස්විල් ඒකාබද්ධ සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ කොටසකි (ජනගහනය 2,508,498)

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි