හඳුන්වාදීම

යංස්ටවුන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර මහෝනිං ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2010 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව, යන්ග්ස්ටවුන්හි නිසි ජනගහනයක් 66,982 ක් වූ අතර එය ඔහියෝහි 9 වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි