හඳුන්වාදීම

වයිට් රෝස් සිටි ලෙස හැඳින්වෙන යෝර්ක් (හවුස් ඔෆ් යෝක් සංකේතයෙන් පසුව), එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය, ප්‍රාන්තයේ දකුණු-මධ්‍යම කලාපයේ පිහිටා ඇත. 43,718 සංගණනයේදී යෝර්ක් නගර සීමාව තුළ ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය 7.0 ගණන් කළ 2000 ට වඩා 40,862% ක වර්ධනයකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි