හඳුන්වාදීම

යකීමා යනු වොෂිංටන්හි යකිමා ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයක් වන අතර ජනගහනය අනුව ප්‍රාන්තයේ එකොළොස්වන විශාලතම නගරයයි. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ මුළු ජනගහනය 91,067 ක් සහ අගනගර ජනගහනය 243,231 කි. බටහිර නිම්නයේ සහ ටෙරස් හයිට්ස් හි සංස්ථාපිත නොවන තදාසන්න ප්‍රදේශ විශාල යකීමා හි කොටසක් ලෙස සැලකේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි