හඳුන්වාදීම

වුහාන් යනු මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ හුබෙයි පළාතේ අගනුවරයි. මිලියන 11 කට අධික ජනගහනයක්, මධ්‍යම ජනගහනයෙන් වැඩිම ජනගහනයක් සිටින නවවන චීන නගරය සහ චීනයේ ජාතික මධ්‍යම නගර නවයෙන් එකක් වන එය හුබෙයිහි විශාලතම නගරය සහ මධ්‍යම චීනයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වේ.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක