හඳුන්වාදීම

Wrocław යනු බටහිර පෝලන්තයේ නගරයක් වන අතර Sile තිහාසික කලාපයේ සිලීසියාවේ විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක