හඳුන්වාදීම

විනිපෙග් යනු කැනඩාවේ මැනිටෝබා පළාතේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය කේන්ද්‍රගත වී ඇත්තේ උතුරු ඇමරිකාවේ කල්පවත්නා කේන්ද්‍රය අසල රතු සහ ඇසිනිබෝයින් ගංගා එක්වීමෙනි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක