හඳුන්වාදීම

විල්මින්ටන් යනු වරාය නගරයක් වන අතර එක්සත් ජනපදයේ වෙරළබඩ ගිනිකොනදිග උතුරු කැරොලිනාවේ නිව් හැනෝවර් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

122,607 දී ජනගහනය 2018 ක් වන අතර එය ප්‍රාන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත අටවන නගරය වේ. විල්මිංටන් යනු විල්මිංටන් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරය වන අතර එය ගිනිකොනදිග උතුරු කැරොලිනාවේ නිව් හැනෝවර් සහ පෙන්ඩර් ප්‍රාන්ත ඇතුළත් වන අගනගරයකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි