විල්මින්ටන්, ඩී.ඊ.
එක්සත් ජනපදය

විල්මින්ටන්, ඩී.ඊ.

නුරු සම්බාහනය සහ බොඩි රබ් දීමනා සඳහාද පරීක්ෂා කරන්න.

හඳුන්වාදීම

විල්මින්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඩෙලවෙයාර් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම හා වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. මෙම නගරය ඉදිකර ඇත්තේ උතුරු ඇමරිකාවේ පළමු ස්වීඩන් ජනාවාස කොටුව ක්‍රිස්ටිනා නම් ස්ථානයේ ය. සඳහා පරීක්ෂා කරන්න නුරු සම්බාහනය සහ ශරීර රබර් දීමනා ද ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-ජූනි, සැප්තැම්බර්-නොවැම්බර්