විචිටා, KS
එක්සත් ජනපදය

විචිටා, KS

කේඑස් හි විචිටා හි බොඩි රබ්, තන්ත්‍ර, නුරු සම්බාහනය සහ චිකිත්සක ශරීර වැඩ අවශ්‍ය අය සඳහා මෙම පිටුව.

හඳුන්වාදීම

විචිටා යනු එක්සත් ජනපදයේ කැන්සාස් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර සෙඩ්ග්වික් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වේ. 2018 වන විට නගරයේ ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 389,255 කි. ශරීර රබර්, තාන්ත්‍රා, නුරු සම්බාහනය සහ චිකිත්සක අවශ්‍යතා ඇති අය සඳහා මෙම පිටුව විචිටා, කේඑස් හි ශරීර වැඩ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්