හඳුන්වාදීම

විචිටා දිය ඇල්ල යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි විචිටා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. එය විචිටා ඇල්ල මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරය වන අතර එය ආචර්, මැටි සහ විචිටා ප්‍රාන්ත සියල්ලම ආවරණය කරයි. 2010 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 104,553 ක් වූ අතර එය ටෙක්සාස් හි 38 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි