හඳුන්වාදීම

රෝද යනු එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වර්ජිනියාවේ ඔහියෝ සහ මාෂල් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති අතර එය ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර එය අප්පලාචියන් කඳු පාමුල ඔහියෝ ගඟ දිගේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි