හඳුන්වාදීම

වෙස්ට්චෙස්ටර් ප්‍රාන්තය යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි රටකි. එය බ්‍රොන්ක්ස් වලින් පසු නිව්යෝර්ක්හි ප්‍රධාන භූමියේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත රට වන අතර නිව්යෝර්ක් නගරයට උතුරින් ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වේ. 2010 සංගණනයට අනුව, රටේ ජනගහනය 949,113 ක් වූ අතර, එය 967,506 වන විට 2019 දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි