හඳුන්වාදීම

වෙන්චී යනු උතුරු මැද වොෂිංටන් හි පිහිටා ඇති නගරයක් වන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් හි චෙලාන් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය සහ ප්‍රාන්ත ආසනය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි