හඳුන්වාදීම

වෝටර්ටවුන් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර ජෙෆර්සන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය දූපත් දහසකට දකුණින් සැතපුම් 25 ක් (කිලෝමීටර 40 ක්) දකුණින් ද කළු ගඟ දිගේ සැතපුම් 5 ක් (කි.මී. 8.0 ක්) නැගෙනහිරින් ඔන්ටාරියෝ විලෙහි ද පිහිටා ඇත. එය අගනුවර වන ඇල්බනි නගරයට වයඹ දෙසින් සැතපුම් 180 ක් (කි.මී. 290) සහ නිව්යෝක් නගරයට වයඹ දෙසින් සැතපුම් 328 ක් (කි.මී. 530 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි