හඳුන්වාදීම

වෝටර්ෆර්ඩ් යනු අයර්ලන්තයේ නගරයකි. එය අයර්ලන්තයේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි කවුන්ටි වෝටර්ෆෝර්ඩ් හි පිහිටා ඇති අතර එය මන්ස්ටර් පළාතේ කොටසකි. නගරය පිහිටා ඇත්තේ වෝටර්ෆර්ඩ් වරායේ ප්‍රධාන ස්ථානයේ ය. එය අයර්ලන්ත ජනරජයේ පැරණිතම සහ පස්වන ජනගහනය සහිත නගරයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක