හඳුන්වාදීම

වෝටර්බරි (“පිත්තල නගරය” යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වේ) යනු එක්සත් ජනපදයේ කනෙක්ටිකට් ප්‍රාන්තයේ නූගටක් ගඟේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය හාර්ට්ෆර්ඩ් සිට සැතපුම් 33 ක් නිරිත දෙසින් හා නිව්යෝක් නගරයට සැතපුම් 77 ක් ඊසාන දෙසින් පිහිටා ඇත.

  • භාෂාව ඉංග්රීසි