වොෂින්ටන් ඩී.සී.
එක්සත් ජනපදය

වොෂින්ටන් ඩී.සී.

නුරු සම්බාහනය සහ බොඩි රබ් දීමනා සඳහාද පරීක්ෂා කරන්න.

හඳුන්වාදීම

වොෂිංටන් ඩීසී යනු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අගනුවරයි. ඇමරිකානු විප්ලවයෙන් පසුව අලුතින් ස්වාධීන රටක රජයේ ආසනය ලෙස පිහිටුවන ලද වොෂිංටන් නම් කරන ලද්දේ එක්සත් ජනපදයේ පළමු ජනාධිපතිවරයා සහ ආරම්භක පියෙකු වන ජෝර්ජ් වොෂිංටන් විසිනි. සඳහා පරීක්ෂා කරන්න නුරු සම්බාහනය සහ ශරීර රබර් දීමනා ද ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක