හඳුන්වාදීම

වෝර්වික් යනු 82,672 ජන සංගණනයේදී 2010 ක ජනගහනයක් සහිත ප්‍රාන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන රොඩ් අයිලන්ඩ් හි කෙන්ට් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ ප්‍රොවිඩන්ස් නගරයට දකුණින් සැතපුම් 12 ක් (කි.මී. 19 ක්), රොඩ් අයිලන්ඩ්, බොස්ටන්, මැසචුසෙට්ස් සිට නිරිත දෙසින් සැතපුම් 63 ක් (කි.මී. 101) සහ නිව් යෝර්ක් නගරයට ඊසාන දෙසින් සැතපුම් 171 ක් (කි.මී. 275).

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි