හඳුන්වාදීම

වෝර්සෝ යනු පෝලන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. නැගෙනහිර-මධ්‍යම පෝලන්තයේ විස්ටූලා ගඟේ අගනගරය පිහිටා ඇති අතර එහි ජනගහනය මිලියන 1.8 ක විශාල නගරයක් තුළ මිලියන 3.1 ක ජනගහනයක් සිටින බවට නිල වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එමඟින් වෝර්සෝ යුරෝපා සංගමයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත 7 වන අගනුවර බවට පත්වේ.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක