හඳුන්වාදීම

වේල්ස් යනු එක්සත් රාජධානියේ කොටසක් වන රටකි. එහි මායිම නැගෙනහිරින් එංගලන්තය, උතුරු හා බටහිර අයර්ලන්ත මුහුද සහ දකුණින් බ්‍රිස්ටල් නාලිකාවයි.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක