හඳුන්වාදීම

වාකෝ යනු මධ්‍යම ටෙක්සාස් හි නගරයක් වන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි මැක්ලෙනන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය සහ විශාලතම නගරය වේ. එය බ්‍රසෝස් ගඟ දිගේ සහ අයි -35, ඩලස් සහ ඔස්ටින් අතර අඩක් පිහිටා ඇත. 2010 දී ජනගහනය 124,805 ක් වූ අතර එය ප්‍රාන්තයේ 22 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය. 2018 එක්සත් ජනපද සංගණන ජනගහණ ඇස්තමේන්තුව 138,183 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි