හඳුන්වාදීම

විල්නියස් යනු ලිතුවේනියාවේ අගනුවර වන අතර එහි විශාලතම නගරය වන අතර 580,020 වන විට ජනගහනය 2020 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලිතුවේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක