හඳුන්වාදීම

විජයවාදා යනු ඉන්දියාවේ ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය පිහිටා ඇත්තේ ක්‍රිෂ්ණා දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ද්‍රකෙලාද්‍රි කඳු නමින් හැඳින්වෙන නැගෙනහිර කඳුකරයේ කඳු වලින් වට වූ ක්‍රිෂ්ණා ගං ඉවුරේ ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක