හඳුන්වාදීම

වියානා යනු ජාතික අගනුවර, විශාලතම නගරය සහ ඔස්ට්‍රියාවේ ප්‍රාන්ත නවයෙන් එකකි. වියානා යනු ඔස්ට්‍රියාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එහි ජනගහනය මිලියන 1.9 ක් පමණ (නාගරික ප්‍රදේශය තුළ මිලියන 2.6 ක්, රටේ ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකක් පමණ) සහ එහි සංස්කෘතික, ආර්ථික හා දේශපාලන මධ්‍යස්ථානය වේ. යුරෝපා සංගමයේ නගර සීමාව තුළ ජනගහනය අනුව 6 වන විශාලතම නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක