හඳුන්වාදීම

වේරාක්‍රස් යනු මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ වේරාක්‍රූස් හි මෙක්සිකෝ බොක්කෙහි පිහිටි ප්‍රධාන වරාය නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි. ෆෙඩරල් අධිවේගී මාර්ගය 90 ඔස්සේ ප්‍රාන්ත අගනුවර වන සලාපා සිට ගිනිකොන දෙසින් කි.මී.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක