හඳුන්වාදීම

වැනීසිය යනු ඊසානදිග ඉතාලියේ නගරයක් වන අතර වෙනෙටෝ කලාපයේ අගනුවරයි. එය කුඩා දූපත් 118 කින් සමන්විත වන අතර ඒවා ඇළ මාර්ග වලින් වෙන් කොට පාලම් 400 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කර ඇත.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක