හඳුන්වාදීම

වෙස්ටරස් යනු මධ්‍යම ස්වීඩනයේ ස්ටොක්හෝම් සිට කිලෝමීටර් 100 ක් (සැතපුම් 62) බටහිරින් පිහිටි වොස්ට්මන්ලන්ඩ් පළාතේ මැලරන් විල අසල පිහිටි නගරයකි. 119,372 දී නගරයේ ජනගහනය 2016 ක් වූ අතර, නාගරික මුළු ජනගහනයෙන් 150,000 (2017) අතරින්. වෙස්ටරස් යනු වෙස්ට්මන්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන වෙස්ටර්ස් මහ නගර සභාවේ ආසනය වන අතර එපිස්කෝපල් බලන්න.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක