හඳුන්වාදීම

වඩෝදර යනු ඉන්දියාවේ ගුජරාටයේ විශාල නගරයකි. එය වඩෝදර දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානය වන අතර එය පිහිටා තිබෙන්නේ ගාන්ධිනගර් ප්‍රාන්තයේ සිට කිලෝමීටර් 141 ක් (සැතපුම් 88) දුරින් විශ්වමිත්‍රි ගං ඉවුරේ ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක