හඳුන්වාදීම

උමේෂ් යනු ඊසානදිග ස්වීඩනයේ පිහිටි නගරයකි. එය උමේ මහ නගර සභාවේ ආසනය වන අතර වෙස්ටර්බොටන් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වේ.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක