හඳුන්වාදීම

උදයපූර් යනු ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය කලින් රාජ්පුතානා ඒජන්සියේ මේවර් රාජධානියේ capital තිහාසික අගනුවරයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි