හඳුන්වාදීම

ටස්කරාවාස්, මුලින් ට්‍රෙන්ටන්, එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ටස්කරාවාස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ගමකි. 1,056 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • භාෂාව ඉංග්රීසි