හඳුන්වාදීම

ටස්කරාවාස් ප්‍රාන්තය යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර කොටසේ පිහිටා ඇති ප්‍රාන්තයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 92,582 කි. එහි ප්‍රාන්ත ආසනය නිව් ෆිලඩෙල්ෆියා ය. එහි නම ඩෙලවෙයාර් ඉන්දියානු වචනයකි. එය “පැරණි නගරය” හෝ “විවෘත මුඛය” ලෙස වෙනස් ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි