හඳුන්වාදීම

ටියුරින් යනු උතුරු ඉතාලියේ වැදගත් ව්‍යාපාරික හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයකි. එය පීඩ්මොන්ට් සහ ටියුරින් අගනගරයේ අගනගරය වන අතර 1861 සිට 1865 දක්වා පළමු ඉතාලි අගනුවර විය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක