හඳුන්වාදීම

ටුල්සා යනු ඔක්ලහෝමා ප්‍රාන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 45 වන විශාලතම නගරයයි. 2018 ජූලි වන විට ජනගහනය 403,035 ක් වූ අතර එය 11,129 සංගණනයෙන් පසු 2010 ක වැඩිවීමකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි