හඳුන්වාදීම

ටුකුමන් යනු ආර්ජන්ටිනාවේ පළාත්වල වඩාත්ම ජනාකීර්ණ හා භූමි ප්‍රමාණය අනුව දෙවන කුඩාම වේ. රටේ වයඹ දෙසින් පිහිටා ඇති මෙම පළාත සැන් මිගෙල් ඩි ටුකුමන්ගේ අගනුවර වන අතර එය බොහෝ විට ටුකුමන් ලෙස කෙටි කර ඇත.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක