හඳුන්වාදීම

ට්‍රොයිස්-රිවියර්ස් යනු කැනඩාවේ ක්විබෙක්හි මොරිසී පරිපාලන කලාපයේ පිහිටි ශාන්ත මොරිස් සහ ශාන්ත ලෝරන්ස් ගංගා එක්රැස් වන ස්ථානයකි. එය ශාන්ත ලෝරන්ස් ගඟේ උතුරු වෙරළ තීරයේ බෙකන්කූර් නගරයෙන් එගොඩ වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි