හඳුන්වාදීම

ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන්නේ තිරුවන්ද්‍රම් ය. 957,730 වන විට 2011 ක ජනගහනයක් සහිත කේරළයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක