හඳුන්වාදීම

ටවුන්ස්විල් යනු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්තයේ ඊසානදිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි නගරයකි. ටවුන්ස්විල් යනු 180,820 ජුනි මස වන විට 2018 ක ජනගහනයක් සහිත සන්ෂයින් වෙරළට උතුරින් පිහිටි ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශාලතම නාගරික මධ්‍යස්ථානයයි. උතුරු ක්වීන්ස්ලන්තයේ නිල නොවන අගනගරය ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සලකනු ලබන ටවුන්ස්විල්, උතුරු අර්ධය සඳහා සැලකිය යුතු රාජ්‍ය, ප්‍රජා සහ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික පරිපාලන කාර්යාල පවත්වාගෙන යයි. රාජ්යයේ.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි