හඳුන්වාදීම

ටොරොන්ටෝ යනු 2,731,571 වන විට 2016 ක ජනගහනයක් සහිත ඔන්ටාරියෝ හි පළාත් අගනුවර වන අතර කැනඩාවේ වැඩිම ජනගහනයක් සිටින නගරය වේ. , 2016 ක ජනගහනයක් සිටින අතර එය කැනඩාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ සීඑම්ඒ බවට පත්විය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක