හඳුන්වාදීම

කැන්බරා හි ජාතික අගනුවරට පසුව රටෙහි වැඩිම ජනගහනයක් සහිත දෙවන නගරයක් තූවාම්බා වන අතර එබැවින් ඩාර්ලිං ඩවුන්ස් හි විශාලතම නගරය වේ. එය ඩාර්ලිං ඩවුන්ස් හි අගනුවර ලෙස ද හැඳින්වේ.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි