හඳුන්වාදීම

ටොලුකා යනු මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ රාජ්‍ය අගනුවර මෙන්ම ටොලුකා මහ නගර සභාවේ ආසනයයි. එය වේගයෙන් වර්ධනය වන නාගරික ප්‍රදේශයක කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර එය දැන් මෙක්සිකෝවේ පස්වන විශාලතම වේ.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක