හඳුන්වාදීම

ටොලිඩෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ලූකස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රධාන මැදපෙරදිග වරාය නගරයක් වන ටොලිඩෝ යනු කොලොම්බස්, ක්ලීව්ලන්ඩ් සහ සින්සිනාටි වලට පසුව එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත සිව්වන නගරය වන අතර 2010 සංගණනයට අනුව එක්සත් ජනපදයේ 71 වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි