හඳුන්වාදීම

තිරුචිරප්පල්ලි, තිරුචි හෝ ට්‍රිචි ලෙසද හැඳින්වේ, එය ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන පෙළේ දෙවන නගරයක් වන අතර තිරුචිරප්පල්ලි දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානයයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක