හඳුන්වාදීම

ටිරානා යනු ඇල්බේනියා ජනරජයේ ප්‍රදේශය හා ජනගහනය අනුව අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. 2022 යුරෝපීය තරුණ අගනුවර යන පදවි නාමය නගරයට හිමි විය.

  • මුදල් ඇල්බේනියානු ලීක්
  • භාෂාව ඇල්බේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක