හඳුන්වාදීම

ටිමිනෝරා යනු රුමේනියාවේ 3 වන විශාලතම නගරය වන ටිමීස් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර බටහිර රුමේනියාවේ ප්‍රධාන සමාජ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වේ.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක