හඳුන්වාදීම

ටිජුවානා යනු බජා කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ සහ බජා අර්ධද්වීපයේ විශාලතම නගරයයි. එය සැන් ඩියාගෝ-ටිජුවානා ට්‍රාන්ස්බෝඩර් නාගරික සමූහකරණයේ සහ විශාල දකුණු කැලිෆෝනියා මෙගාලොපොලිස් හි කොටසකි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක