හඳුන්වාදීම

තන්ඩර් බේ යනු කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ හි තන්ඩර් බේ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ආසනයකි. කැනඩාව 107,909 සංගණනයට අනුව 2016 ක ජනගහනයක් සහිත වයඹදිග ඔන්ටාරියෝ හි වඩාත්ම ජනාකීර්ණ මහ නගර සභාව වන අතර, ග්‍රේටර් සඩ්බරි වලින් පසු උතුරු ඔන්ටාරියෝ හි දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක