හඳුන්වාදීම

තෙසලෝනිකි යනු ග්‍රීසියේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර එහි මිලියනයකට අධික ජනගහනයක් සිටින අතර මැසිඩෝනියාවේ භූගෝලීය කලාපයේ අගනුවර, මධ්‍යම මැසිඩෝනියාවේ පරිපාලන කලාපය සහ මැසිඩෝනියාවේ හා ත්‍රේස් හි විමධ්‍යගත පරිපාලනය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ග්රීක
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක